Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Master of Science in Education (MSE)

Introductie

In januari 2021 begint Instituto Pedagogico Arubano, in samenwerking met Wayne State College uit Nebraska een opleidingsgroep die deelneemt aan de Masteropleiding Master of Science in Education (MSE): Curriculum & Instruction-Instructional Leadership (Community of Learning variant). Deze opleiding leidt tot een erkend mastergetuigschrift van Wayne State College.

Ben je een leerkracht, werkzaam in het Arubaans onderwijs of een onderwijsprofessional in het onderwijsveld en wil je je verder specialiseren in onderwijskundige thema's, en met name, in curriculumontwikkeling of instructie en didactiek?
Wil je de kwaliteit en het rendement van jouw onderwijspraktijk verbeteren, door onderzoek te doen naar wetenschappelijk bewezen methoden en technieken, en deze in de praktijk toe te passen en onderzoeken?
Dan is de Master of Science in Education (MSE): Curriculum & Instruction - Instructional Leadership (Community of Learning variant) zeer interessant voor jou.

In deze praktijkgerichte masteropleiding leer je veel meer op het gebied van onderwijskunde, instructie en -ontwikkeling en didactiek om het 21e eeuwse onderwijs verder vorm te geven.
Of je nu uit het primair, voortgezet of beroepsonderwijs komt, of werkzaam bent in relevant en aanverwant gebied binnen onderwijs op Aruba: met dit programma kan je je richten op, professionaliseren en specialiseren in jouw eigen toepassingsgebied.

Opzet van de opleiding 

De opleiding wordt verzorgd door Wayne State College in Nebraska USA, maar vindt in de praktijk plaats bij Instituto Pedagogico Arubano. 

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 4 semesters met een modulair programma van 10 modules, 6 uren aan keuzemodule(s) bij een instelling van hoger onderwijs van je eigen keuze en een praktijkonderzoek. Per semester vinden 2 á 3 verplichte modules plaats. 

De opleiding kent 2 vaste facilitatoren die zorgen voor de organisatie van het aanbod en de begeleiding. Facilitatoren en studenten ontmoeten elkaar vijf keer per semester persoonlijk door elk semester één zaterdag per maand samen te komen (januari-april, en augustus-december). Zowel studenten als facilitatoren blijven tussen de facultatieve bijeenkomsten onderling en in groepsvorm in interactie met elkaar. Voor de online componenten van de opleiding wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving van Wayne State College waar alle materialen zijn geplaatst. 

De thema’s en concepten die door de gehele opleiding centraal staan zijn in de modules als leerlijnen geïntegreerd. De belangrijkste concepten worden hieronder opgesomd:

Professionele leergemeenschap Constructivistische leertheorie Reflectie (op de praktijk)
Diversiteit Actieonderzoek Communicatie
Kennistheorieën Toetsen en beoordelen Waarden
Vraagstukken en trends in onderwijs Onderzoek Differentiatie
Samenwerking Technologie en Onderwijs Leiderschap
Professionele ontwikkeling Curriculum Culturally responsive teaching (cultureel responsief lesgeven)
Sociale aspecten van leren Sociaal-emotioneel leren

De belangrijkste thema’s binnen deze master zijn het leren vanuit de constructivistische en samenwerkende methoden. Het constructivisme is een benadering waarbij leren wordt gezien als een actief proces van kenniscreatie. Om tot kenniscreatie te komen wordt de student in de tweejarige opleiding onderdeel van een professionele leergemeenschap (Community of Learning) waarin via wetenschappelijke methoden de dagelijkse praktijk wordt geanalyseerd en nieuwe kennis en begrip van de handelingswijzen daarin gezamenlijk worden gecreëerd.

Doelstelling van de opleiding

De kenmerken van de masteropleiding zijn gericht op de professionele ontwikkeling van een leraar of onderwijsprofessional op de volgende vlakken:

 • Een praktijkgerichte insteek in een setting van ‘community of learning’ met een focus op individuele professionele ontwikkeling;
 • Gegrond in evidence-based en onderzoeksgerichte praktijken;
 • Gebruik makend van actie-onderzoek als methode om te leren en om de eigen praktijk te verbeteren;
 • Leren over relevante onderwijsthema’s en de onderzoeksgerichte praktijken die deze issues kunnen uitleggen en oplossen;
 • Leren deelnemen aan activiteiten, besprekingen en discussies (discourse) te houden om probleemoplossend vermogen te verhogen;
 • Leren opstellen van verbetervoorstellen voor het verbeteren van de eigen praktijk en systeemveranderingen door te voeren;
 • Leren opzetten, organiseren, behouden en evalueren van communities in de eigen school / bestuur om (persoonlijk) leiderschap te stimuleren;
 • Het verfijnen van de eigen leiderschapskwaliteiten en -waarden om een leider te zijn in de eigen werkomgeving.

Competenties 

Via het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan de volgende competenties: 

1. Kennis en inzicht

Aantoonbare kennis van en evaluatie van de wetenschappelijke kennis op het vakgebied verwerven, waardoor leraren en onderwijsprofessionals in staat zijn om, in het kader van een onderzoek, een originele bijdrage te leveren aan die praktijkkennis.

2. Toepassing kennis en inzicht

Vaardigheden verwerven die leraren of onderwijsprofessionals in staat stellen om verworven kennis en inzicht toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een diverse onderwijscontext ten behoeve van beïnvloeden en monitoren van studiesucces.
3. Commitment en Oordeelsvermogen Vaardigheden verwerven die leraren of onderwijsprofessionals in staat stellen zich te committeren aan het onderzoeken van een leervraag of een probleem op in hun praktijk / werksetting en hierop oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie. Zij houden rekening met de sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen op studiesucces.

4. Samenwerken en Communicatie

Vaardigheden verwerven die de leraar of onderwijsprofessional in staat stelt om bij te dragen aan een community of learning door middel van evidence-based kennis en praktijken, en begrip van de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, en deze duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van onderwijsspecialisten en niet-specialisten.

5. Leer- en reflectievaardigheden

De leer- en reflectieve vaardigheden verwerven die de leraar of onderwijsprofessional in staat stelt om continu na te denken over hun praktijk en te leren van hun ervaringen waardoor hij / zij een waardevolle bijdrage, verbetering of innovatie leert toepassen in de werksetting.

 

De student werkt op een systematische manier aan de volgende zaken:

 • U richt zich op uw persoonlijke en professionele groei;
 • U bestudeert relevante onderwijskwesties die op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd;
 • U neemt deel aan activiteiten en gesprekken om probleemoplossende vaardigheden te verbeteren;
 • U leert om voorstellen te maken om praktijken en systeemveranderingen te bevorderen;
 • U werkt samen om gemeenschappen te creëren, te organiseren, te onderhouden en te evalueren die leiderschap en professionaliteit aanmoedigen;
 • U ontwikkelt of verfijnt leiderschapsvaardigheden en die waarden die nodig zijn om leiding te geven in uw beroep.

Opleidingsconcept

In de opleiding wordt niet traditioneel lesgegeven, maar wordt volgens de methode van Community of learners samengewerkt.

Community of learners

Community of learners is een professioneel leergemeenschap van een groep mensen die gemeenschappelijke academische houding en hiermee verbonden doelen nastreven, en semi-regelmatig samenkomen om samen te studeren en samen te werken in leergroepen. Je brengt (verplicht) vijf zaterdagen en 3 keer (facultatief) per semester door met samenwerken en leren met andere leden in een leergroep. Je geeft richting aan je eigen professionele ontwikkeling door deel te nemen aan een geaccrediteerd leermodel dat wordt ondersteund door onderzoek en bewijs.
Je doorloopt, volgens het concept van Community of Learning verplichte opleidingsonderdelen en keuzeonderdelen. Je bekijkt, naar aanleiding van jouw leervraag, wat past bij de eigen ontwikkelbehoefte en werksetting. De verplichte onderdelen volg je op het IPA, en je hebt de vrijheid om zelf te kiezen welke keuze module(s) je wilt volgen en waar.

Learners en Facilitators

De opleiding is gebaseerd op de constructivistische en samenwerkende leermethoden. Hierdoor wordt de focus tijdens deze opleiding veel gelegd op de (inter)actieve deelname van de learner door gebruik te maken van verschillende activerende werkvormen tijdens de bijeenkomsten. De learner breidt zijn kennis uit op basis van het bestuderen van literatuur, het discussiëren en presenteren van vraagstukken in de eigen studiegroepen en binnen de professionele leergemeenschap.

De studenten worden dus in dit programma als ‘learners’ geadresseerd. De ‘learner’ is een actieve, zelfgestuurde volwassen learner met ervaring die (mede)verantwoordelijk is voor zowel zijn/haar eigen leer- als evaluatieproces samen met andere learners onder de begeleiding van de facilitators.

De docenten van de leergemeenschappen worden ‘facilitators’ genoemd. De facilitators hebben eerder als taak het constructivistische leerproces te begeleiden, dan het doceren. De facilitators hebben de rol om de bijeenkomsten zodanig te organiseren dat de learners een basis heeft om zich verder te professionaliseren op het gebied van de eigen leervraag en ontwikkelbehoefte. Naast het faciliteren van modules hebben de facilitators de taak om opdrachten te beoordelen op basis van beoordelingsrubrics opgesteld samen met learners binnen de studiegroepen. Op deze manier geven de learners zelf de richting en vorm aan hun leerproces.

Advisory group

Als learner vorm je deel van een studiegroep (advisory group). Een advisory group wordt tijdens de eerste of tweede bijeenkomst gevormd op basis 4- 6 learners van verschillende achtergronden. Deze studiegroepen komen elke zaterdag samen, communiceren met elkaar buiten de maandelijkse bijeenkomsten en ondersteunen elkaar tijdens het evaluatieproces van elk van de 4 semesters.

Ook kunnen naast de studiegroepen andere groepen door de facilitators gevormd worden die flexibel met elkaar te ontmoeten. Deze groepen kunnen samengesteld worden op basis van dezelfde beroep, generatie (Gen x, Gen Y etc.), willekeurige keuze (gebaseerd op taak, aantal groepen of individuen die in elke groep nodig zijn) en op schrijfvaardigheden om opdrachten vol te brengen.

Verplichte bijeenkomsten

Er wordt verwacht dat de learner in zijn/haar studiegroep zich voorbereid op de face-to-face (f2f) bijeenkomsten met de volledige community of learning. Het concept flipping the classroom wordt als leermodel gehanteerd. Dit betekent dat de learner in zijn/haar studiegroep aan de opdrachten werkt en discussies over het leerstof voert en in de f2f-bijeenkomsten de ruimte krijgt om deze te delen met anderen en verder de verdieping in te gaan.
Tijdens de bijeenkomsten zullen o.a. de volgende werkvormen en methoden gebruikt worden: onderwijsleergesprekken, expert methoden, jigsaw methode, world café methode, debat.

Tijdens de verplichte bijeenkomsten op de zaterdagen zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Openingskring met de leergemeenschap
 • Werken in studiegroepen op basis van het praktijkprobleem of leervraag of een andere indeling (taken, onderwijskundige interesses of onderwerp)
 • Activiteiten voor Individuele deelnemers, kleine groepen en de hele gemeenschap om het eigen begrip van concepten die centraal staan in het programma te verbreden en te verdiepen.
 • Discussie met deskundige gastsprekers.
 • Afsluiting met de hele community.

Individuele studiemomenten

Op de zaterdagen tussen de bijeenkomsten kan de learner zich zelfstandig en in groepsvorm (bijvoorbeeld, de advisory group) verder voorbereiden en ontwikkelen door een of meerdere van de onderstaande activiteiten uit te voeren:
Verdere verkenning van onderwerpen door middel van lezingen, video's, etc.
Online interactie met andere deelnemers van het programma
Mogelijkheid om het geleerde toe te passen in uw eigen werkomgeving
Schriftelijke reflecties en andere documentatie over leren en groeien

Planning van het programma

Dit programma betreft een 36 credit hour course. 

Jaar Semester Activiteiten
1 Voorjaar
 • Groepen worden gevormd
 • Facilitators en learners ontwerpen het overkoepelende syllabus van de community
 • Facilitators begeleiden learners in het ontwerpen van beoordelingsrubrics voor eindevaluaties
 • Eindevaluaties einde voorjaar
1 Najaar
 • Begin proces en Inventarisatie van praktijkproblemen voor actie-onderzoek
 • Herziening en mogelijke aanpassing van de beoordelingsrubrics voor eindevaluaties 
 • Eindevaluaties einde najaar
 • Tussenevaluatie van het opleidingsprogramma door learners
1 Zomer
 • Learners kunnen keuzemodules volgen 
 • Learners kunnen aan literatuurstudie werken voor hun actieonderzoek 
2 Najaar
 • Learners beginnen aan een onderzoeksplan voor uit te voeren actie-onderzoek binnen hun werkomgeving
 • Herziening van beoordelingsrubrics voor eindevaluaties 
 • Eindevaluaties einde najaar
2 Voorjaar
 • Learners ronden hun actie-onderzoek binnen hun werkomgeving af, leggen de laatste hand aan hun scriptie en leveren deze in 6 weken vóór het afstuderen 
 • Herziening van beoordelingsrubrics voor evaluatie van actieonderzoek?
 • Beoordeling van actieonderzoek
 • Learners organiseren en participeren aan een Capstone Fair
 • Eindevaluatie van opleidingsprogramma door learners
 • Facilitators nodigen de advisory groups uit voor een evaluatie van het semester

Na een succesvolle afronding ben je een specialist op het gebied van Instructional Leadership richting het Arubaanse onderwijsveld. Je ontvangt het officieel erkende getuigschrift ‘Master of Science in Education-Curriculum & Instruction-Instructional Leadership’ van de Wayne State College. De opleiding is geaccrediteerd door de Higher Learning Commission.
Het hebben van graad tot Master of Education heeft verschillende voordelen, omdat je als student voorbereid wordt om beleid en procedures binnen een school aan te passen en om verbetering ten behoeve van het leersucces van leerlingen te bewerkstelligen. Als masterstudent leer je om de systemen en mechanismen in onderwijsland te doorgronden en aan te wenden voor vernieuwing. Met deze specialisatie Curriculum & Instruction leer je om gedegen om te gaan met leerdoelen, -inhouden en middelen die nodig zijn om succesvol leren te bereiken in elke setting.

Als leraar of onderwijsprofessional die opgeleid is als MSc. of Ed in Curriculum and Instruction, zul je een belangrijke schakel worden tussen visie / beleid en uitvoering in de leergemeenschap waar je deel van uitmaakt. Wat betreft de specialisatie ‘Curriculum and Instruction’ heeft deze opleiding een meerwaarde op Aruba gezien schoolbesturen en scholen zelf beslissen welke leermiddelen worden ingezet op scholen en met jouw verworven competenties kan je bijdragen aan het maken van een verantwoorde keuze hierin. Daarnaast zullen deze verworven competenties jou helpen om innovatie in het onderwijs te blijven bewerkstelligen om zo tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de lerende in het 21ste eeuw.

Toelatingseisen

 • Je kunt deze Master volgen als je een HBO Bachelor- of academische opleiding hebt afgerond, en beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Je werkt meer dan 3 jaar in het onderwijs (al of geen lesgevende taken) en je wilt je verdiepen in het verbeteren van bepaalde onderwijskundige aspecten van je vakgebied. Als je een pedagogisch didactisch getuigschrift hebt, geldt een ervaring van minimaal 5 jaren in het onderwijsveld. Het hebben van voldoende ervaring in het onderwijs is een harde eis. Je levert een kopie van je gewaarmerkte diploma('s) en cijferlijst(en) in bij de aanmelding.
 • Als je geen lesgevende taken hebt, moet je wel beschikken over de mogelijkheid om wanneer nodig, praktijkopdrachten binnen een onderwijscontext uit te voeren of onderzoek te doen in het onderwijs. Dit moet duidelijk blijken uit je motivatiebrief (zie volgende punt).
 • Je levert een motivatiebrief van maximaal 1 A4 in. Voordat je de opleiding begint moet je (online) beschrijven wat jouw motivatie is om de opleiding te doen, wat je wilt bereiken (missie), wat je al bereikt hebt (ervaring/inbreng) en hoe je verwacht dat de opleiding daaraan bijdraagt. Verder formuleer je alvast een concept voor je leervraag of vraagstuk vanuit je praktijk die je verder wilt onderzoeken. Deze leervraag wordt leidend voor de vormgeving van jouw opleiding en leidt uiteindelijk tot een eindonderzoek. In het toelatings/selectiegesprek wordt verwacht dat je toelichting en nadere verdieping geeft aan de bovenstaande punten.
 • Je levert een curriculum vitae (CV) van maximaal 2 A4 in waarin duidelijk blijkt waar je in het onderwijs hebt gewerkt, in welke functies / rollen en voor hoe lang.

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze master? De procedure is als volgt. Je kunt je uiterlijk inschrijven op 27 november 2020. De toelatingsgesprekken worden in de eerste weken van december 2020 gehouden, zodat je je zo snel mogelijk kunt inschrijven bij de opleiding. Je schrijft in je bij de opleiding van Wayne State College na een succesvolle toelatingsproces. We gaan deze keer aan de slag met een minimum van 10 learners en een maximum van 12 learners voor de Community of learning.

De studiekosten zijn in totaal $10.436,00 (AWG18.748,80) voor de volledige opleiding. Uiteraard dient u zelf de boeken aan te schaffen. 

U kunt de volgende mogelijkheden voor financiering verkennen: 

Maestro, profesion for di bo curason!