Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Leraar Primair Onderwijs

Leraar worden iets voor jou?

Durf je het aan om voor een groep kinderen te staan? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je nieuwsgierig en creatief? Wil je kinderen helpen zich verder te ontwikkelen? Dan is de lerarenopleiding aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou! Het IPA is een instelling voor Hoger beroepsonderwijs (HBO) die je opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren in de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf je de uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding en het beroep van leraar.

 

Wat kun je van IPA verwachten 

IPA biedt de opleiding leraar primair onderwijs als is een geaccrediteerde HBO-opleiding. Dit betekent dat opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie). Daarnaast biedt het IPA een aantal services aan de studenten om het studeren te verlichten en te ondersteunen. IPA bezit een begeleidingsteam die uit studieloopbaanbegeleiders, studentencoach, algemene begeleiders, psycholoog, decaan en indien nodig vakdocenten om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van de studenten op het persoonlijk- ,vak- en  praktijkgebied.

 

Wat verwacht IPA van jou 

Wij verwachten dat je goed in rekenen en taal bent. Deze twee essentiële vakken spelen vanaf de aanmelding bij het afnemen van de beroepstest een belangrijke rol. Ook verwachten wij dat je in de belevingswereld van een kind kan inleven en op verschillende niveaus kan communiceren. Vooral omdat je met verschillende doelgroepen zoals ouders, collega’s en externe instanties te maken hebt. Verder verwachten we dat je op het gebied van beroepshouding groeit tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger. Onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, een open houding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Graag willen wij toekomstige docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Handig om te weten

De opleiding kent een semester systeem. In een heel schooljaar zijn er twee semesters. Elk semester bestaat uit 12 lesweken en 2 evaluatieweken. De lesweken worden in de vorm van een blended onderwijs structuur aangeboden. Blended onderwijs is een combinatie van online- en contactonderwijs, dus het afwisselen tussen face-to-face onderwijs en online onderwijs. Het IPA heeft gekozen voor een combinatie tussen synchrone face-to-face momenten en asynchrone online momenten. De verhouding tussen face-to-face en online onderwijs varieert per module.
 

Vormingsgebieden

De opleiding van vier jaar is opgedeeld in vier vormingsgebieden. Deze vormingsgebieden zijn pedagogisch-didactische vorming, vakspecifieke en vakdidactische vorming, praktische vorming en professionele vorming.
 

1. Pedagogisch-didactische vorming

In de pedagogisch-didactische vorming wordt speciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden die je in staat stelt onderwijsleerprocessen te organiseren en opvoedingsverantwoordelijkheid op je te nemen. Deze vorming wordt voornamelijk ontwikkeld door het aanbod aan modules vanuit de sector Pedagogiek. Dit bestaat uit de volgende vakken die gedurende de gehele lerarenopleiding aan bod komen:

 • Onderwijskunde en algemene didactiek;
 • Orthopedagogiek;
 • Psychologie;
 • Pedagogiek en Opvoedkunde.
   

2. Vakspecifieke en vakdidactische vorming

De vakspecifieke vorming richt zich op het zich eigen maken van kennis en inzichten met betrekking tot de inhouden van de vakken van het primair onderwijs. Door de modulen van de verschillende vakgebieden ontwikkel je vaardigheden, attitudes en inzichten die nodig zijn voor het kunnen organiseren van onderwijsleerprocessen binnen specifieke vakgebieden.

De vakgebieden die in het opleidingsprogramma aan bod komen zijn:

 • Talen en Communicatie: Papiamento, Nederlands, Schrijven, Logopedie,
  Taaldidactiek;
 • Rekenen en Wiskunde;
 • Mens en Maatschappij: Persoonlijke vorming, Geschiedenis, Aardrijkskunde,
 • Maatschappijleer, Kennis van het Geestelijk Leven;
 • Expressie: Muziek, Beeldende Vorming, Drama en Dansante Vorming;
 • Beweging en Gezondheid;
 • Natuur Milieu Techniek.


3. Praktische vorming

De praktische vorming richt zich op de ontwikkeling van concrete vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren van een leraar in een klas, in een schoolorganisatie en in de samenleving als geheel. De praktische vorming wordt georganiseerd en begeleid vanuit Bureau Praktijk in samenwerking met de stagescholen, dus wordt er op de werkplek geleerd en ervaring op gedaan. Bureau Praktijk heeft als doel de praktische vorming van de student vorm en inhoud te geven samen met de scholen die als werkplek zijn gekozen, de student in zijn verschillende rollen wegwijs te maken en te begeleiden in het proces van het beroep als leraar. 

 

4. Professionele vorming

De professionele vorming is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor de student als persoon, als burger en als professional. Hier gaat het om aspecten zoals: omgaan met informatie, organisatorische vaardigheden, onderzoeken, presenteren, communicatieve en sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, persoonlijke groei en oriëntatie op de maatschappij. Voorbeelden van programma onderdelen van de algemene vorming zijn:

 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Informatie en communicatie technologie;
 • Maatschappelijk project;
 • Afstudeerproject.

 

Studiefasen

De vierjarige opleiding kent drie studiefase waarin elke fase een specifiek doel centraal ligt.

De drie studiefasen zijn: 
 
 
1. Propedeuse fase

Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. In deze fase van de opleiding oriënteer je je op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook meedoet in het onderwijs. In de propedeuse fase van de opleiding maak je kennis met alle vormingsgebieden en de verschillende leeftijdsgroepen.

 
 
2. Middenfase

De oriënterende fase maakt plaats voor de beroepsgerichte vorming die plaatsvindt in het tweede jaar en het derde studiejaar. De middenfase richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete beroepsvaardigheden. In deze fase speelt de vakdidactiek een belangrijke rol. Aan het einde van de middenfase komen alle kennis, vaardigheden en attitude die je tot dan hebt opgedaan, bij elkaar in verschillende onderdelen. Een van de onderdelen is het maatschappelijk project. Daarnaast wordt ook een verdiepende minor aangeboden. Het onderdeel praktijk in deze fase is een verbindende factor tussen het maatschappelijk project en de verdiepende minor. 

 
 
3. Afstudeerfase

De afstudeerfase is de laatste fase van het studieprogramma van het IPA en vindt plaats in het vierde studiejaar. Deze fase bouwt voort op en geeft een afronding aan de kennis en vaardigheden die je gedurende de voorafgaande fasen hebt opgedaan. In de afstudeerfase richt het studieprogramma zich op jouw toekomstige werksituatie. Je leert het functioneren van de school als geheel grondig kennen. De afstudeerfase begint met een verplichte buitenlandse stage project "Perspectiva Mundial". De hoofdthema’s die bij Perspectiva Mundial aangeboden worden, zijn: duurzame ontwikkeling, diversiteit, wereldburgerschap en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode neem je deel aan een verplichte buitenlandse stage. Hierdoor krijg je de kans om je horizon te verbreden. Je zal kennis opdoen van pedagogisch-didactische opvattingen ergens anders op de wereld, bijvoorbeeld in landen van het Caribische gebied, Zuid-Amerika, Verenigde Staten of Europa. Daarna begint de LIO (leraar in opleiding) stage, waar je als student zich moet gaan ontwikkelen tot een start bekwame leerkracht. Tijdens de LIO-stage moet je voor het afstudeerproject een onderzoek uitvoeren over een onderwerp dat te maken heeft met de onderwijspraktijk. Het onderzoek vormt de basis van jouw afstudeerscriptie en voor het (les)materiaal dat je moet ontwikkelen. Als laatste moet je een eindassessment doen om te laten zien dat je een start bekwame leerkracht bent. Stage

In de opleiding geloven we veel in praktijkleren. Achter de banken leer je veel theorie en methodes, maar de echte toetsing is eenmaal dat je voor klas staat. Hiervoor hebben we speciale vakken waarin je voorbereid wordt voor de praktijk. Tijdens de opleiding loop je stage op zowel kleuter en basisscholen als maatschappelijke instanties. We bezitten een bureau (Bureau Praktijk) die zich hiermee bezighoudt. Bureau Praktijk zorgt voor stageplaatsen en houdt overzicht over alles die te maken heeft met stageopdrachten, stagementoren en stagebegeleiders. De praktijk op de scholen hebben een opbouwend karakter. In de eerste leerjaar loop je 1 dag per week stage en in de tweede leerjaar is dat 2 dagen per week. In de derde leerjaar is dat 3 dagen per week en in de vierde leerjaar 4 dagen per week. Leerjaar 1 t/m 3 kennen naast de stagedagen ook twee weken stage in elk semester. In leerjaar vier is het stage-programma anders opgezet doordat ze een verplichte buitenlandse stage zullen lopen. Deze buitenlandse stage wordt gecoördineerd door de Perspectiva Mundial team en de Bureau Internationalisering. Samen met deze partijen zal je geplaatst worden met een groep studenten om stage te lopen, de cultuur van het land leren kennen en ook geïnspireerd te worden met nieuwe ideeën voor het Arubaanse onderwijs.Afstuderen

Het vierde leerjaar bestaat grotendeels uit praktijk, de zogenaamde PM en LIO-stage. Gedurende de eerste helft van de eerste semester ben je bezig met de buitenlandse stage (PM). Daarna start je LIO-stage en kom je 1x per twee weken nog naar de opleiding. Op deze terugkomdagen ben je bezig met voorbereidingen op het afstuderen. Er zijn drie examenonderdelen, namelijk de LIO-stage, het afstudeerproject (ASP) en het eindassessment.Begeleidingsvormen

Het IPA kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden geboden. De verschillende soorten begeleiding sluiten aan op de curriculum lijnen. Sommige vormen van begeleiding geschieden gedurende de gehele opleiding, maar nemen af in intensiteit naarmate de student vordert (bijv. de rol van de studieloopbaan begeleider). Verschillende vormen van begeleiding zoals vakbegeleiding, praktijkbegeleiding, modulebegeleiding, projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding komen voor gedurende de gehele opleiding. Er kan altijd een beroep gedaan worden voor begeleiding door de vakdocenten.Bijzondere gevallen

Indien noodzakelijk kunnen studenten in een speciaal traject voor de praktijk terecht komen waarbij de stageperiode langer kan duren en de begeleiding heel specifiek gericht is. Verder wordt soms de docent drama ingeschakeld om extra begeleiding te bieden bij studenten die moeite hebben met expressiviteit.

 

De mogelijkheden na het succesvol afronden van deze opleiding zijn veel. De meeste afgestudeerde studenten gaan direct aan de slag met werken. Aruba bezit veel kleuter- en basisscholen die steeds weer opzoek zijn naar nieuwe collega’s. Een aantal studenten met het getuigschrift van IPA gaan in het buitenland werken.

Met een IPA diploma op zak is verder studeren bij een aansluitende post-HBO of Masteropleiding bij een andere hogeschool of universiteit mogelijk.

Vooropleidingseisen

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding leerkracht primair onderwijs moet je in het bezit zijn van een:

 • HAVO- of VWO diploma;
 • MBO diploma (niveau 4) of een daaraan gelijkgesteld diploma. 

Kandidaten in de examenklas van bovengenoemde opleidingen kunnen zich al aanmelden.

Je kunt je aanmelden voor de 21+ Toets als je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikt, momenteel geen voltijd opleiding volgt om één van deze diploma's te behalen en op 1 september van het jaar van aanvang (2022) 21 jaar of ouder bent.
 

Selectieve beroepstest

Het IPA hanteert selectieve beroepstesten. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een uitnodigingsbrief voor een beroepstest. Voor de beroepstest wordt een studiepakket aangeraden. Het studiepakket kun je tegen betaling afhalen bij de Studenten Services. Je krijgt ook informatie van goede oefensites waarmee je ook goed kan voorbereiden. De beroepstest wordt in het voorjaar afgenomen (maart). Deze bestaat uit een beroepsgerichte test en een beroepsattitude- en motivatietest. De beroepsgerichte test bestaat uit een taal– en rekentest en een logopedische screening. De beroepsattitude- en motivatie test richt zich voornamelijk op de noodzakelijke en gewenste attitude en motivatie omtrent het beroep van leraar. Er wordt een herkansing van de selectieve beroepstesten aangeboden vóór aanvang van de opleiding (juni). Deze toetsen moeten gehaald zijn alvorens op de opleiding aangenomen te kunnen worden.

Kosten van de opleiding

Om aan IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een bedrag van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die gemaakt zullen worden voor aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten geven.

 

Studiefinanciering

Als student van het IPA kom je in aanmerking voor studiefinanciering in de vorm van een lening. Voor meer informatie kun je terecht bij Directie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten en – begeleiding  via email arubalening@ea.aw of telefon 528 3400

Wil je studeren aan het IPA? Dan moet je je allereerst hiervoor aanmelden. Om je aan te melden moet je via deze website het digitale aanmeldingsformulier invullen. Bij de aanmelding moet je het betalingsbewijs toevoegen aan het digitale aanmeldingsformulier.  

Klik hier om u aan te melden.

Maestro, profesion for di bo curason!