Bachelor Papiamento

Twee eenmalige trajecten Bachelor Papiamento

In het jaar 2018 is het eerste en tevens vierjarig of lang traject Bachelor Papiamento gestart. Voor de aanvang de opleiding in augustus 2018, hebben de studenten een kort voortraject gevolgd. Dat duurde ongeveer drie maanden, waarna zij een entrée-toets hebben gemaakt. Alle 27 studenten hebben de toets met succesvol resultaat afgerond, en mochten in augustus beginnen met de opleiding. Het betrof studenten met een diploma havo/vwo, mbo of gelijkwaardige opleiding.

De opleiding is verdeeld in 8 semesters. In maart 2020 begon het verkort traject Bachelor Papiamento, een kleine groep docenten met een derdegraads Papiamento of een bachelor diploma in Nederlands, Spaans of Engels die werkzaam zijn in het voortgezetonderwijs.
Zoals eerder vermeld, zijn het eenmalige opleidingen en kan men niet meer aanmelden hiervoor. De inhoud van Bachelor Papiamento verkort traject komt overeen met de inhoud van Bachelor Papiamento lang traject, maar omdat het zittende leerkrachten met werkervaring betreft, is het praktijkgedeelte anders ingedeeld en zijn er geen pedagogische en andragogische modulen. Het duurt daarom korter.

Modulen

Bachelor Papiamento lang traject duurt vier jaar en Bachelor Papiamento verkort traject duurt 2½ jaar en zijn beiden verdeeld in vormingsgebieden. Deze vormingsgebieden zijn professionele vorming, eigen beheersing, didactische en curriculaire vorming, pedagogische en andragogische vorming, praktische vorming, vrije ruimte. Bachelor Papiamento verkort traject is daarom ook ingedeeld in trimesters en niet in semester zoals Bachelor Papiamento lang traject.

1. Professionele vorming

De professionele vorming is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor de student als persoon, als burger en als professional. Hier gaat het om aspecten zoals: omgaan met informatie, organisatorische vaardigheden, onderzoeken, presenteren, communicatieve en sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, persoonlijke groei en oriëntatie op de maatschappij. Voorbeelden van programma onderdelen van de algemene vorming zijn:

  • Onderzoek en ontwikkeling;
  • Informatie en communicatie technologie;
  • Maatschappelijk project;
  • Afstudeerproject.

2. Eigen beheersing

De vakspecifieke vorming richt zich op het zich eigen maken van kennis en inzichten met betrekking tot de inhouden van de vakken van het secundaire onderwijs en de eigen kennis van de student. Door de modulen van de verschillende vakgebieden ontwikkel je vaardigheden, attitudes en inzichten die nodig zijn voor het kunnen organiseren van onderwijsleerprocessen binnen specifieke vakgebieden.

3. Didactische en curriculaire vorming

In de didactische en curriculaire vorming wordt speciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden die de student in staat stelt onderwijsleerprocessen te organiseren.

4. Pedagogische en andragogische vorming

In de pedagogische en andragogische vorming wordt speciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden die je in staat stelt opvoedingsverantwoordelijkheid op je te nemen.

5. Praktische vorming

De praktische vorming richt zich op de ontwikkeling van concrete vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren van een leraar in een klas, in een schoolorganisatie en in de samenleving als geheel. De praktische vorming wordt georganiseerd en begeleid vanuit Bureau Praktijk in samenwerking met de stagescholen. Dit bureau heeft als doel de praktische vorming van de student vorm en inhoud te geven, de student in zijn verschillende rollen wegwijs te maken en te begeleiden in het proces van het beroep als leraar.

De vierjarige opleiding kent drie studiefase waarin elke fase een specifiek doel centraal ligt. De drie studiefasen zijn propedeuse- , beroepsgerichte- , en afstudeerfase.

1. Propedeuse fase

Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. In deze fase van de opleiding oriënteert de student op de toekomstige beroep als leraar in het secundaire onderwijs. De student gaat al snel aan de slag op een school, waarbij ze niet alleen toekijken, maar ook meedoen in het onderwijs. In de propedeuse fase van de opleiding maakt men kennis met alle vormingsgebieden en de verschillende leeftijdsgroepen.

2. Beroepsgerichte fase

De oriënterende fase maakt plaats voor de beroepsgerichte vorming die plaatsvindt in het tweede jaar en het derde studiejaar. De beroepsgerichte fase richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete beroepsvaardigheden. In deze fase speelt de vakdidactiek een belangrijke rol. Aan het einde van de beroepsgerichte fase komen alle kennis, vaardigheden en attitude die je tot dan hebt opgedaan, bij elkaar in verschillende projecten. Een van de projecten is het verplichte buitenlandse stage project "Perspectiva Mundial". Dit academisch jaar wordt de buitenlandse stage verplaatst naar een latere tijdstip vanwege het hoge aantal COVID-besmettingen in de verschillende landen die de studenten normaliter bezoeken. De hoofdthema’s die bij Perspectiva Mundual aangeboden worden, zijn: duurzame ontwikkeling, diversiteit, wereldburgerschap en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode neem je deel aan een verplichte buitenlandse stage. Hierdoor krijg je de kans om je horizon te verbreden. Je zal kennis opdoen van pedagogisch-didactische opvattingen ergens anders op de wereld, bijvoorbeeld in landen van het Caribische gebied, Zuid-Amerika, Verenigde Staten of Europa. Een ander project in deze periode is het maatschappelijk project. Je moet hiervoor een activiteit organiseren of een product leveren voor een maatschappelijke instantie.

3. Afstudeerfase

De afstudeerfase is de laatste fase van het studieprogramma van het IPA. Deze fase bouwt voort op en geeft een afronding aan de kennis en vaardigheden die je gedurende de voorafgaande fasen hebt opgedaan. In de afstudeerfase richt het studieprogramma zich op jouw toekomstige werksituatie. Je leert het functioneren van de school als geheel grondig kennen. Verder ga je je ook verdiepen in een bepaald onderwerp waar je een keuze maakt uit verschillende minorprogramma’s. Als laatste moet je voor het afstudeerproject een onderzoek uitvoeren over een onderwerp dat te maken heeft met de onderwijspraktijk. Het onderzoek vormt de basis van jouw afstudeerscriptie en voor het (les)materiaal dat je moet ontwikkelen.

Stage

De studenten gaan vanaf het eerste leerjaar op stage of beter gezegd praktijk. Tijdens de opleiding loopt de student stage op zowel epb, mavo, epi, havo/vwo en maatschappelijke instanties. We bezitten een bureau (Bureau Praktijk) die zich hiermee bezighoudt. Bureau Praktijk zorgt voor stageplaatsen en houdt overzicht over alles die te maken heeft met stageopdrachten, stagementoren en stagebegeleiders nu IPA Coach genaamd. De praktijk op de scholen heeft een opbouwend karakter. In leerjaar drie is het stage-programma voor blok 3 anders opgezet doordat ze een verplichte buitenlandse stage zullen lopen. Deze buitenlandse stage wordt gecoördineerd door de Perspectiva Mundial team en de Bureau Internationalisering. Samen met deze partijen wordt de student geplaatst met een groep studenten om stage te lopen, de cultuur van het land leren kennen en ook geïnspireerd te worden met nieuwe ideeën voor het Arubaanse onderwijs.

Afstuderen

Het vierde leerjaar bestaat grotendeels uit praktijk, de zogenaamde LIO-stage. Vanwege COVID zal het afstudeerprogramma anders lopen dan normaal en gebeurt heel veel digitaal.

Begeleidingsvormen

Het IPA kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden geboden. De verschillende soorten begeleiding sluiten aan op de curriculum lijnen. Sommige vormen van begeleiding geschieden gedurende de gehele opleiding, maar nemen af in intensiteit naarmate de student vordert (bijv. de rol van de studieloopbaanbegeleider).

Verschillende vormen van begeleiding zoals vakbegeleiding, praktijkbegeleiding, modulebegeleiding, projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding komen voor gedurende de gehele opleiding.

De mogelijkheden na het succesvol afronden van deze opleiding zijn veel. De meeste afgestudeerde studenten gaan direct aan de slag met werken. Aruba bezit voortgezetonderwij-scholen die steeds weer opzoek zijn naar nieuwe collega’s.

Na de opleiding Bachelor Papiamento kan de student ook een Master Papiamento volgen indien deze georganiseerd wordt door UC.

Maestro, profesion for di bo curason!