Master Educational Needs

Introductie

De Afdeling Professionalisering heeft de afgelopen twee en een half jarige opleiding Master Educational Needs (Master EN) aangeboden. Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden. Voorheen heette de opleiding Master Special Educational Needs (Master SEN). Deze naam is nu veranderd naar Master Educational Needs (Master EN). De naam is gewijzigd gezien de nieuwe benaming beter aansluit bij de inhoud, het doel, de doelgroep van de opleiding en de ontwikkelingen in het Arubaanse onderwijs.

Doordat leerlingen met speciale behoeften ook het reguliere onderwijs volgen, is de opleiding niet alleen relevant voor het speciaal onderwijs, waarmee het door de eerdere naamgeving ten onrechte wordt geassocieerd, maar ook voor het regulier onderwijs (Primair onderwijs en Algemeen Voortgezet Onderwijs).

Na de opleiding driemaal te hebben verzorgd, vernieuwde het IPA het curriculum en werd de opleiding opengesteld voor leerkrachten van meerdere onderwijstypen. De gehele opleiding was gericht op zowel het Basisonderwijs (BO) als het Voortgezet Onderwijs (VO), waarbij de differentiatie plaatsvindt op de werkplek.

Leerlingen binnen het regulier en het speciaal onderwijs (Kleuter-, Basis (Speciaal) Onderwijs en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs) zijn het meest gemotiveerd tot leren indien de school in haar lesgevende taak aandacht heeft voor de basisbehoeften en de levenswerkelijkheid van de leerlingen. De school heeft hierbij aandacht voor hetgeen de leerlingen willen. Voor zorgleerlingen is dit gegeven heel belangrijk.
De opleiding ging om de vraag wat leerlingen moeten, wat behoren zij te kunnen en te kennen. In het regulier en speciaal onderwijs worden dan ook gestreefd naar emancipatie, integratie en normalisatie:

  • Emancipatie: leerlingen aanspreken in hun eigenheid en eigenwaarde en hen zoveel mogelijk zelfstandig doen functioneren vanuit de eigen mogelijkheden.
  • Normalisatie: leerlingen zich zoveel mogelijk laten aanpassen aan de ‘normale’ levenssituatie, rekening houdend met hun specifieke mogelijkheden en beperkingen (functionele normalisatie).
  • Integratie: leerlingen worden zoveel mogelijk geïntegreerd benaderd, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke noden en beperkingen, hetgeen differentiatie tot een ‘must’ maakt.

De Master EN biedt een verdieping op de initiële opleidingen van het IPA. De studenten werken gedurende de opleiding aan een professionele beroepshouding. De opleiding heeft als doelstelling het opleiden van bevoegde leraren, gespecialiseerd op het gebied van educational needs, op een HBO-master denk- en werkniveau. De studenten worden opgeleid om zelfstandig onderzoek te doen en verbeteringsvoorstellen te formuleren voor hun eigen onderwijspraktijk. Hierbij maakt de student gebruik van de methodiek van het handelingsgericht werken en/of oplossingsgericht werken.

De opleiding gaat ervan uit dat de meeste studenten van de opleiding al over een scala aan vaardigheden ten aanzien van lesgeven beschikken, omdat wij een zittende leerkracht zijn. Deze ervaring is in de opleiding altijd het uitgangspunt. De opleiding biedt zowel vakinhoudelijke als (ortho)pedagogisch-didactische verbreding en verdieping. Het is namelijk essentieel aandacht te besteden aan leerinhouden, maar vooral ook aan de veranderende rol van de leerkracht binnen de basisvorming. De leerprocessen en de vormgeving daarvan nemen een steeds belangrijkere plaats in.

De leerkracht moet niet alleen iets weten, maar hij/zij moet het ook nog op het goede moment en op de juiste wijze kunnen toepassen en hij/zij moet kritisch naar zijn/haar eigen functioneren kunnen kijken.

In het schooljaar 2021-2022 zal de opleiding MEN niet beginnen op Aruba. Het team is gevraagd om nascholing te geven op de Bovenwindse eilanden en er zal daarom geen mogelijkheid zijn om de opleiding op Aruba te volgen. Wij verheugen ons erop om onze expertise te delen met andere scholen in de regio.

Maestro, profesion for di bo curason!